"Трагедія спільного" як системотворча цивілізаційна проблема і способи її подолання

Тарас Плахтій 30 серпня 2013, 19:35
SOS

Читайте також

Кожна річниця незалежності України є хорошим приводом проаналізувати причини, що впродовж більше ніж двох десятків (кількох сотень, а може, тисячі?) років не дозволяють реалізувати щире бажання переважної більшості українців жити в безпечній, розвинутій і процвітаючій державі. 

Публікація Юлії Мостової "SOS, або Лісапетна моя Україна", яка задала рамки загальноукраїнської інтелектуальної дискусії про вихід України з цивілізаційного глухого кута, дає змогу припустити, що в даному разі ми маємо справу з комплексом проблем, сукупна дія яких поглиблює кожну з них зокрема. Це призводить до розгортання негативних деструктивних процесів в українському суспільстві й державі. Складники цього комплексу утворюють цілісну систему з відповідною їй структурою взаємозв'язків та взаємообумовленостей, де практично завжди є одна ключова й системотворча проблема, розв'язання якої зазвичай обвалює всю систему і, за принципом доміно, автоматично приводить до розв'язання більшості наявних проблем. 

На думку автора, такою ключовою проблемою є "трагедія спільного". Покажемо її взаємозв'язок з усім комплексом визначених у публікації Ю.Мостової проблем, що стоять перед людською цивілізацією загалом і перед українським суспільством зокрема на сучасному етапі їхнього історичного розвитку, а також запропонуємо доступний для реалізації українськими політиками й громадськими активістами спосіб її розв'язання.

Термін "трагедія спільного" походить із книжки Вільяма Форстера Лойда  про населення (1833). А популяризував його професор біології з Каліфорнійського Університету Гаррет Гардін в одній зі своїх публікацій (1968 р.). "Трагедія спільного" належить до явищ, що пов'язані з протиріччям між особистими інтересами та суспільним благом, і полягає у неспроможності великої групи людей ефективно управляти їхнім спільним ресурсом. Чіткіше в контексті тематики нашого дослідження сформулював цю проблему американський соціолог Мансур Олсон у своїй публікації "Логіка колективної дії" (1965), де він блискуче довів неспроможність досягати колективного блага великими групами людей, на відміну від малих груп, які здатні набувати суб'єктність — цілеспрямовано реалізовувати спільні інтереси своїх членів, дуже часто — за рахунок великих груп, у тому числі — за рахунок усього суспільства. Прямим наслідком цього є "залізний закон олігархізації" (1910) Роберта Міхельса, що полягає в концентрації влади і власності в руках малої суб'єктної групи — керівного ядра суспільно-політичних організацій з одночасною пасивацією та атомізацією загалу — великої групи членів цих організацій, яка неспроможна набути суб'єктності. І вже цей закон обумовлює негативну селекцію в організаціях елітних груп, передусім владних, що посилюється особливостями представницької демократії — традиційного інституційного інструменту подолання "трагедії спільного" в організаціях усіх типів у сучасних розвинутих суспільствах, яку детально проаналізував П'єр Бурдьє у своїй публікації "Делегування і політичний фетишизм" (1983).

Сама ж представницька демократія, як інституційний інструмент подолання "трагедії спільного", в умовах інформаційного суспільства трансформується у свою протилежність унаслідок маніпулятивного управління пасивованими, деінтелектуалізованими й атомізованими рядовими членами суспільно-політичних організацій та електоральними масами, що спричиняє запуск і підтримку процесів морального й соціального занепаду всього суспільства. В основі цих процесів лежить іще один наслідок "трагедії спільного" — системний вибір лідерами організацій елітних груп стратегії конфронтації у взаємодії з іншими елітними групами, що обумовлений особливостями групової динаміки в самоорганізаційних та організаційних структурах та метаморфозом перших у другі. 

Водночас політолог і економіст — нобелівський лауреат Еліонор Остром у своїй праці "Керування спільним" (1990) (у перекладі українською Тетяни Монтян видана в 2012 р.) описала історичні приклади більш чи менш успішного керування спільним ресурсом задля досягнення колективного блага великими групами людей в умовах самоорганізаційних суспільних систем і сформулювала принципи їх успішності.

Отже, розв'язання означеної загальноцивілізаційної проблеми — "трагедії спільного" — полягає у масовому створенні суспільно-політичних, громадських, бізнесових та інших організацій як суб'єктних великих груп, що здатні усвідомлювати власні інтереси і з метою їх реалізації та ефективного управління спільним ресурсом колективно, в раціональній площині, здійснювати аналіз зовнішнього середовища, виробляти й ухвалювати рішення, а також виконувати їх, координуючи діяльність усіх своїх членів та підрозділів.

Разом з тим суб'єктні великі групи повинні мати імунітет від перетворення на юрбу, якою ірраціонально управляють харизматичні лідери відповідно до закономірностей психології натовпів, що є однією з граней "трагедії спільного". Набути такого імунітету можна через усвідомлене системне внормування колективної діяльності членів організацій та їхніх підрозділів, наприклад, шляхом запровадження спеціально сконструйованих змінних структур та відповідних їм правил і алгоритмів взаємодії. Більше того, на думку Тетяни Монтян, алгоритми колективного вироблення рішень щодо управління спільним ресурсом великими групами (наприклад, співвласниками багатоквартирних будинків) мають бути зафіксовані в українському законодавстві.

А тим часом в Україні впродовж багатьох століть "трагедія спільного" певною мірою була подолана Звичаєвим правом у рамках вічевої (прямої) демократії та відповідної їй організаційної культури. Це сформувало потужний позитивний пласт в історичній пам'яті українців — у національному габітусі, який останню тисячу років перебував у суперечності з домінуючими ієрархічними структурами та відповідною їм організаційною культурою, що призводило до їх повільного, але невідворотного руйнування через стале відтворення характерної для цього пласту мережевої самоорганізації знизу. Ця суперечність становить ключову системну національну проблему, розв'язання якої полягає у приведенні структури та організаційної культури суспільно-політичних, бізнесових та інших українських організацій у відповідність до наявного позитивного пласту історичної пам'яті вічевого періоду. 

"Трагедія спільного" значною мірою визначає ключові тенденції розвитку основних організаційних суб'єктів сучасної цивілізації — національних держав і корпорацій (схема 1). 

Як видно зі схеми, національні держави перебувають у низхідних трендах, а корпорації (і національні, і транснаціональні) — у висхідних. Це призводить до інтенсифікації перетікання частини державних функцій до корпорацій, де суб'єктом вироблення та ухвалення рішень є керівне ядро у складі малої групи, яка, згідно з "Логікою колективної дії" Мансура Олсона, схильна реалізовувати власні інтереси за рахунок загальносуспільних. Очевидно, що практично нереально й нераціонально сьогодні впливати на зменшення потенціалу корпорацій, особливо коли йдеться про транснаціональні корпорації. Це можливо лише в рамках тоталітарних держав, де вся повнота влади сконцентрована в руках однієї особи. Тому доцільно зосередити зусилля на подоланні та нейтралізації негативних тенденцій розвитку національних держав з метою істотного підвищення їхнього потенціалу. Йдеться про кардинальну зміну рис політичних партій, органів місцевого самоврядування, акціонерних товариств, кооперативних та інших організацій шляхом їх реструктуризації з метою ефективного подолання "трагедії спільного" — для забезпечення їхньої здатності у складі великих груп усіх своїх членів колективно діяти та ефективно управляти спільним ресурсом, яким є символічний капітал — авторитет для політичних організацій і різного роду ресурси для органів самоврядування і бізнесу.

Разом з тим наведена схема свідчить, що основним протиріччям сучасної людської цивілізації є протиріччя між інтересами корпорацій, як найбільш ефективних економічних структур, та загальносуспільними інтересами. Причому основне завдання владних державних інституцій — ефективно обстоювати інтереси суспільства та збалансовувати їх з інтересами множини корпорацій — не вирішується або вирішується не на користь суспільства через беззахисність цих інституцій перед системним впливом структур з потужним фінансовим та організаційним ресурсом.

Якщо взяти для прикладу фармацевтичну корпорацію, відразу впадає в око протиріччя між її основним завданням як бізнесової структури — заробити якнайбільше грошей, продаючи чимдалі ширший асортимент та більшу кількість ліків (а для цього треба, щоб побільшало хворих або людей, котрі вважають себе хворими), та життєвою потребою суспільства в здорових членах, що за умовчанням передбачає зменшення попиту на ліки.

Якщо зважити на організаційні й фінансові можливості власників такої корпорації, стане зрозуміло, що вони, вирішуючи своє основне завдання, різними способами впливатимуть на чинну владу, лобіюючи, наприклад, рекламу лікарських засобів на телебаченні або запровадження якогось нового обов'язкового щеплення тощо. Водночас такі власники комплексно впливатимуть на інші корпоративні утворення, наприклад, на всю систему охорони здоров'я, стимулюючи лікарів призначати вироблені ними ліки.

Протистояти цьому може лише система державної влади, що формується з представників політичних партій або громадських організації, члени яких усвідомлюють реальний стан справ та обстоюють істинні інтереси суспільства. Але, на жаль, сьогодні ці структури побудовані у спосіб, що не дозволяє їм ефективно впливати на владні механізми, — за короткий час, згідно із "залізним законом олігархізації" Міхельса, влада і власність концентруються у їхніх керівних ядрах — малих групах, які здатні набувати й утримувати свою суб'єктність. Відповідно можна передбачити, що корпорації, з їхніми величезними ресурсами, легко підпорядкують собі політичні організації, що формують органи влади, і через них зможуть реалізовувати свої власні інтереси за рахунок загальносуспільних.

Самі ж корпорації, за класифікацією Джамшида Гараєдагі, належать до соціальних систем біологічної моделі з одним розумом (точнісінько як людський організм), що мають свою власну мету. Ця мета, зважаючи на внутрішню вразливість та нестійку структуру відкритих систем, полягає у виживанні. Щоб вижити, біологічні істоти повинні рости, а для цього вони мусять використовувати в своїх інтересах зовнішнє середовище, що допомагає їм досягнути позитивного метаболізму. Тобто мірою їх успіху є зростання, єдиний і найважливіший показник ефективності, а прибуток — лише засіб його досягнення. Особливість систем з єдиним розумом у тому, що їхні частини не мають можливості вибору й породжують відповідну реакцію на події зовнішнього середовища лише в наперед визначеному вигляді, що становить основу механізму інвазії підрозділів транснаціональних корпорацій у тіло національних держав. Діяльність системи перебуває цілком і повністю під керівництвом одного мозку, який виконує організуючу функцію на основі отримання інформації від множини сенсорів через комунікаційну мережу шляхом видачі вказівок, що приводять у дію відповідні частини системи. Якщо частини організму раптом отримають можливість вибору, головною проблемою стане конфлікт між ними й можливість його розв'язання. Зазвичай це відбувається на засадах патерналізму, який притаманний таким системам і всіляко культивується їхнім керівним ядром.

Міра успіху корпорацій — їх зростання — призводить до внутрішньовидової боротьби, яка часом набуває конфронтаційного характеру у вигляді холодних і гарячих воєн і призводить до поглинання слабших корпорацій сильнішими, і як результат — до системної монополізації всіх сфер життєдіяльності суспільства. Зокрема, підтвердженням невідворотності монополізації в умовах домінування систем з одним розумом у складі малих груп — корпорацій є результати дослідження швейцарського математика Джеймса Глаттфельдера. Згідно з ним 80% світової власності належить ядру всього лише з 737 акціонерів, яке включає в себе ще меншу групу — приблизно зі 150 ключових акціонерів, що разом контролюють 40% власності глобальних корпорацій.

На схемі 2 представлено концепцію подолання "трагедії спільного" і похідних від неї проблем у суспільно-політичних організаціях, які, після їх реструктуризації у змінні структури, набудуть необхідних надситемних рис для формування дієздатних, ефективних та незалежних від зовнішнього управління органів влади національних держав, що збалансує геополітичну вагу останніх, зупинить процес втрати ними потенціалу й розв'яже інші похідні цивілізаційні проблеми сучасного суспільства.

Отже, Україна є спільним ресурсом українського народу, яким управляють і який присвоюють та розподіляють легітимні органи влади. А тим часом згідно з Конституцією України владу в ній формують політичні партії, які, за своєю природою та відповідно до власних статутів, є спільним ресурсом усіх своїх членів. Цей ресурс можна подати у вигляді символічного капіталу — їхнього авторитету, який потенційно може бути конвертований у владний чи ресурсний (фінансовий) капітал. Цілком очевидно, що всі вигоди від такої конвертації отримає внутрішній суб'єкт (керівне ядро у складі малої групи або особисто лідер суспільно-політичної організації з жорсткою ієрархічною будовою), якому, згідно із принципами представницької демократії, делеговано повноваження ухвалювати від її імені ключові рішення, або зовнішній суб'єкт, спроможний впливати на нього. Такого суб'єкта, в розумінні Еліонор Остром, можна вважати основним вигодонабувачем або присвоювачем спільного ресурсу, що, після конвертації символічного капіталу в інші його форми, зможе скористатися ними для досягнення власних усвідомлених цілей, які зазвичай істотно відрізняються від визначених програмними документами цілей організації. 

Подана концепція передбачає заміну представницької демократії — як інструменту подолання "трагедії спільного" в існуючих суспільно-політичних організаціях — на пряму демократію, а саме — перетворення загальних зборів регіональних осередків та центрального органу організації на дієздатні суб'єкти з абсолютною легітимністю, що здатні ефективно управляти, присвоювати та розподіляти спільний ресурс, системно контролювати призначених та обраних на представницькі й виконавчі посади лідерів, успішно блокувати спроби зовнішнього управління.

Умовою набуття суб'єктності загальними зборами регіональних осередків та центрального органу суспільно-політичних організацій є їх реструктуризація, заміна ієрархічної структури на змінну структуру — динамічну мережу, яка впорядковує й утримує у безконфліктному стані взаємодію всіх своїх членів шляхом їх циклічної реструктуризації в малі групи різного функціонального призначення за певним алгоритмом, що забезпечує вироблення, узгодження й ухвалення колективних рішень учасниками у позиції "рівний з рівним", а виконання — у множині тимчасових ієрархічних проектних, виконавчих та процесних груп з відповідальними виконавцями на чолі.

Це призведе до сталого збільшення кількості членів керівних ядер суспільно-політичних організацій — перетворення їх з малих на великі групи, що спроможні до чисельного зростання без втрат своїх рис, а також — до набуття ними здатності до самонавчання та самовдосконалення. Керівні ядра суспільно-політичних організацій такого типу, за класифікацією Джамшида Гараєдагі, визначаються як мультирозумні системи соціальної моделі, основною метою яких є узгодження інтересів своїх членів та рух в узгодженому напрямку: "мультирозумна система соціальної моделі є добровільним об'єднанням цілеспрямованих членів, які самостійно визначають, до чого прагнути і яким засобам слід надати перевагу для досягнення мети". Причому треба розуміти, що в процесі розвитку такої організації чисельність учасників її керівного ядра планомірно зростатиме, поки не охопить усіх її членів. Фактично відбудеться розширення керівного ядра до рамок цілої організації, яка, будучи великою групою, долатиме "трагедію спільного" інструментами прямої демократії. 

Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
83 коментаря
 • нишпорка 6 сентября, 00:08 "disculpe"-? А це що за вигадка, кібало? Не виходить три слова докупи зліпить, натомість не втомлюємось кілометрові пости строчити і строчити. Щоправда, з тим самим успіхом.... Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • Zloy 5 сентября, 12:08 нишпорка=кібало: disculpe por favor:)) спасибо за время и внимание:)) Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • нишпорка 5 сентября, 10:15 "por favour"? Якою це мовою, кібало? А туди ж, у платони преться.... "Рассмеші смєшного" це називається, кібало.... Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • Zloy 4 сентября, 12:58 ок, Тарас: пинг-понг продолжается:)) Только por favour, please, пожайлуста не надо ярлыков навешивать и обзывать адептами патернализма и т.п. непристойностями:((..мы ж типа..про цивилизационные системообразующие концептуальные подходы к решению фундаметальных проблем, имманентно присущих...понижающих и замедляющих...провоцирующих когнитивный дисбаланс ...ну и т.д. и т.п. хи-хихи:)) А если серьезно про ДОЛГ и кто что кому должен...так ведь и вправду должен! Должен прийдя на работу не штаны протирать и перекуры с перекусом устраивать, а работать: строить, пахать, учить, лечить... ВР должна законы принимать!!!! Вот хотя бы спасибочки ей за принятие наконец-то закона о запрещении парковки на тротуарах и пешеходных дорожках:)) :хотя вполне эта норма, будучи закрепленной в правилах дор.дв-я должна была б работать. И до чого, скажимо, ота статистика сколько раз Удар или Свобода, Бат-на голосовали совместно с ПР...: ведь важно ЗА ЧТО голосовали, а не с кем!!!! Вашими же словами отвечаю Вам: да! мне должны, как минимум те депутаты и партии, которым мой, его, ее голос отдан. Онидолжны работать в ВР на нас! Принимать законы, которые бы обеспечивали нам реальную безопасность, упорядочивали отношения в различных сферах жизни страны, на основах демократии, добра и соц.справедливости, закрепленных в Основном Законе - вот тогда Украина расцвела б и воистину стала б для своих граждан Родиной, а не, сорри:(( у-родиной! Однако...если позабыть о собственном ДОЛГЕ и перед страной и перед своими родителями, детьми, коллегами...- ясное дело: наступит РУИНА! Очевидно, что судьба ОБЩЕГО РЕСУРСА Украина, как бы пафосно это не звучало, зависит от каждого из нас: будем ли мы просто пассажирами на этом корабле или сможем внести свою креативную лепту в збереження та примноження ОР:)) Креативная лепта = значит быть созидателем, а не жадным завистливым потребителем! Это - вырастить и урожай на полях, и новые дома и самолеты строить, и прекрасные песни и стихи слагать,картины рисовать, фундаментальные исследования проводить, учить, лечить и др. Поэтому, Тарас: труба зовет: берите лопату..и копайте..копайте...:))) Удачи всем! Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • бугага 4 сентября, 11:57 автору спасибо за статью, обсуждение
  бугага 4 сентября, 11:59
  предлагаю для преодоления "трагедии общего" - узаконить коррупцию и спустить план, а страну назвать корпорацией, учитывая тенденции и картинку №1
  бугага 4 сентября, 12:02
  так и не понял в кого будет бросать камни автор если таки "начнется" бурное преодоление "трагедии общего" инструментами прямой демократии большой группой
  Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • Zloy 3 сентября, 21:41 ах, пан Тарас:(( в названии своей статьи Вы, якобы, предлагаете способы решения так наз. системообразующей цивилизационной проблемы "трагедии общего" для Украины. Кумедні Ваши розкладки:((...эти ОР партий, ОР народа... которым управляет, распределяет, присваивает по Вашему власть...Чего стоит только этот Ваш перл:"Поэтому целесообразно сосредоточить усилия на преодолении и нейтрализации отрицательных тенденций развития национальных государств с целью существенного повышения их потенциала". Спрашивается: это ж кому надобно сосредоточиться?..и дальше..сорри..бла-бла-бла:(( Вот я и привоожу простейший наглядный пример про сорняки на полях вместо посевов: видят их вроде как все...так кто ж стопорит усилия "по преодолению и нейтрализации"...ну и далее по Вашему тексту:(( И о Вашей ремарке относительно ..типа в Конституции раз записано, то плиз пожайлуста на блюдечке с голубой каемочкой предоставьте:(( Дык, что ж строим? -ведь гос-во правовое, социальное!!!! Вот и необходимо четко прописать механизмы реализации, закрепленных в Основном Законе положений! Разруху возможно преодолеть... только начав с себя! Мда: не воспримчивы Вы,Тарас, к критике:(( ну а самокритика, так и вовсе это не сильное Ваше место:((...и поверьте, что "собрания, как дееспособный субъект с абсолютной легитимностью...блокирует внешнее управление..." на уровне страны...так вообще глюк какой-то:((т.е. Вами имеются в виду блокирование нормативных документов что-ли...вобщем Вы пытаетесь рецепты упр-я организацией, например - собственников многоквартирных домов - приспособить под управление гос-вом...вобщем ...вроде как солянка сборная получилась у Вас...но неудобоваримо это:(( кстати... антиглобалисты несколько иначе, т.е. оценивают деят-ть транснац.корпораций как и всеобщей глобализации, видя в ней нехилую угрозу ...С отдельно взятыми положениями Вашей статьи безусловно согласиться можно, но все вместе, да еще под одиозной многообещающей вывеской ...изобретен РЕЦЕПТ упр-я Украиной... через собрания... угу:(( занадто це самонадійно, Тарасе:((... хотя...на память приходит утверждение про кухарку, кот. способна управлять страной... а также слова некоего "трибуна" с дефектом речи про то, что еще несколько книжек ему осталось прочитать... и в презы готов идти...ну..на как вариант - в тренеры.. вот только план-проект ...республики еще не наваял:(( Вот когда изменится целеположение управления и его задачей будет не "общее" поскорее доприхватизировать и при этом , сорри, лохторат уж очень сильно не разозлить и подкормить чуток и зрелищ подбросить... вот тогда ...свет цивилизации замаячит в тоннеле, кот. что-то уж оооочень длинным, просто бесконечным з моменту проголошення незалежності оказался:(( Однако, по-любому начинать вдосконалення треба з себе, со своего подъезда, своей семьи, своего трудового коллектива, своей улицы...и осознанно делать свой выбор на выборах! Что для этого необходимо сегодня: цивилизованный закон о выборах...статусе нардепа...: решить наконец следует однозначно какая у нас республика - парламентская или президентская (наверное все же - президентская)...сокращение и оптимизация работы АП, кабмина и т.д. Вот тогда и наступит happy end во всех реальных и надуманных траги-комедиях "управления общим" вместе взятых. Точка!
  Автор 4 сентября, 08:26
  Шановний Zloy, у Вашій тезі "Что для этого необходимо сегодня: цивилизованный закон о выборах...статусе нардепа...: решить наконец следует однозначно какая у нас республика - парламентская или президентская (наверное все же - президентская)...сокращение и оптимизация работы АП, кабмина и т.д. " власне й проявляється совковий патерналізм - уявлення що вони Вам "должны": цілком очевидно, що поставлені Вами задачі має хтось виконувати і ще більш очевидно, що наявні політичні актори - ті, хто має реальні владу, не зацікавлені в такого роду змінах, бо, як відомо, в сучасній Україні найефективнішим бізнесом є паразитування на бюджеті. Те, що пропоную я у публікації є доступним для українських громадських активістів та політиків - за допомогою пропонованих інструментів вони можуть створити якісні організаційні структури, що здатні вирішувати поставлені Вами задачі, долаючи опір нинішніх владоможців. Саме смішно, що заперечуючи мої тези, Ви пропонуєте те ж саме: "начинать вдосконалення треба з себе, со своего подъезда, своей семьи, своего трудового коллектива, своей улицы...и осознанно делать свой выбор на выборах", адже зміна себе і наприклад трудового колективу неможлива без зміни структури соціальних звязків, яка задається організаційною струткурою. Тобто коли я пропоную реальні механізми цього, що Ви написали, Ви їх критикуєте, не пропонуючи нічого взамін - не даєте відповіді на питання - як це зробити на практиці - покроково, починаючи з нинішньох вихідної точки. І не так - я як думав один з президентів, якому не повезло з народом - що досить того, що він сказав, як все повинно бути, а за чітким планом втілення змін.
  Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • Zloy 3 сентября, 19:32 цитата:"Ваша позиція грунтується на тому, що хтось усім нам щось винен", - Нет пане Тарас! Навпаки! Никто никому ничего не должен! а следует..как Вы образно пишите "лопату в руки і копати. Від паркана до обіду". Да! именно ТАК: каждому сумлінно на воєму місці виконувати свій долг! Працювати треба! А не жонглировать наукообразніми терминами ... кризис - он в отдельно взятых головах, а не цивилизационного масштаба:(( Вы предприняли, мягко говоря не так чтоб удачную попытку обозначить прогрессивный путь эффективного управления для Украины...но предложенная Вами схема...сорри, эклетический набор неплохих продуктов, но абсолютно несъедобных в одной посуде:(( Поэтому приведенный мною пример о неиспользуемых возможностях в деят-ти профсоюзов (т.е. скажем как тредюнионы работают в Сев.Америке) демонстрирует и подтверждает тезис о том, что объективно ресурсы влияния на содержание и характер принимаемых управленческих решений имеются...но не используются:(( ибо - трудиться надобно...: одни не могут, не знают где копать и зачем, другие - обленились: им что больше всех надо, им итак хорошо. Другой пример: почему, от чего в Украине столько полей бурьяном заросло и уже который год не обрабатывается? И деж оті рай-облради, щоб впливати - и помогать скажем кредитами, техникой...или..штрафовать власників отих черноземов за неиспользование и недбале ставлення до землі (как єто четко прописано, например, в закон-ве Канады)? Некомпетентность и нежелание учиться, изучать опыт других, а упрямо изобретать собственный лисапед - это действительно проблема! И постоянный рефрен...выборы закончились "не так", да здравствуют новые выборы!:(( и далее куплеты про... вот если бы да кабы...и...миражи ...миражи...Что ж: судя по всему представленный материал есть кусочек из обзора лит-ры и подходов папередников к Вашей докторской... Возможно комменты помогут Вам посмотреть на эту тему в новом свете и уяснить теор. базовые системообразующие принципы дем. механизма организации управления гос-вом и общ-вом. Берить, пане Тарас лопату и копайте, копайте: только ведь важно не просто материал нарыть, а с умом его обобщить и применимо к укр.действительности власну концепцию скреативить:)) Успеха! Но согласитесь, все же, что намалеванная Вами схема - чушь!
  Автор 3 сентября, 20:07
  Шановний Zloy, ось Ви стверджуєте: "сорри, эклетический набор неплохих продуктов, но абсолютно несъедобных в одной посуде:((". Прошу сказати - на основі чого Ви робите таке твердження? Ви це випробовували на практиці? Як на мене, Вам було б добре детально вивчити закон Даннінга-Крюгера. Інший Ваш домисел, поряд з домислами про грантоїдство - "судя по всему представленный материал есть кусочек из обзора лит-ры и подходов папередников к Вашей докторской..." свідчить лише про перебування поза Вашою уявою того факту, що бувають й інші мотивації до діяльності))) Ще одна Ваша теза "почему, от чего в Украине столько полей бурьяном заросло и уже который год не обрабатывается? И деж оті рай-облради, щоб впливати - и помогать скажем кредитами, техникой...или..штрафовать власників отих черноземов за неиспользование и недбале ставлення до землі..." , яку Ви використовуєте як аргумент в дискусії, свідчить про те, що Ви дискутуєте не з представленими мною підходами, а з якимось власними баченнями - моя стаття стосується зовсім іншої тематики.
  Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • Zloy 3 сентября, 12:30 Шановний Тарас! При всем уважении к Вашей попытке объяснить и дать ответ "Что делать" даже на удовлетворительно воспринять представленный опус нет возможности:(( Схематичное изображение Вами "откуда ноги растут"...уффффф наивно примитизировано и неверно! Ибо: по Вашему полит.партии формируют власть:((ого-го:(( А как же быть с принципом разделения функций власти (или как принято говорить: разделением властей?) Ведь по Вашему выходит, что все и вся - под законодательной ветвью...Далее:функции власти Вами очерчены как: управляет, присваивает, распределяет ОР...хм...смешались в кучу кони, люди...Власть по Вашему.. управляет частным бизнесом??? Нонсенс! На деле же гос-во через систему налогообложения и т.д. РЕГУЛИРУЕТ...рынок произ-ва, труда, потребления... охо-хо:(( ..дальше...еще страшнее:(( - темный лес просто-таки...эта "внешняя среда" , "внешнее управление"..значит..есть и внутреннее?...Мрак:(( Управление - это функция гос-ва, кот.осуществляется через гос.органы (исп.власть) на основе принятых закон.органом гос-ва законов, а независимая ветвь власти - суды. арбитраж, прокурорский надзор следят за законностью деят-ти и гос.органов власти, и юр. и физ.лиц. Общ.орг-ции и трудовые коллективы, органы общ.самоуправления со своей стороны на общ.началах также контролируют...Есть еще и 4-я "власть" независимая..- СМИ, функция кот. информировать общественность...увы. нередко -дезинформировать и манипулировать общ.сознанием (кто платит - тот и музыку заказывает: поэтому так важно создание общ.ТВ и др.) Полит.оболочкой полит.системы об-ва, как дем-го механизма управления.. является гос-во!!! В преамбуле Конст.1996 г. четко охарактеризовано...правовое социальное...Значит задача в том, чтобы практика - т.е. жизнь реальная - соответствовала и букве и духу Основного Закона! Как этого добиваться?Трудиться надо! Например: профсоюзы...где они? Почему не представляют по отраслям ежемесячно(ежегодно) отчеты по основным позициям, как то: производ.труда в отрасли и в мире, чистая прибыль предприятий и % зарплаты работников...(добиваться чтоб % от чистой прибыли был 50-75% в зависимости от отрасли...сравнив с цифирью др.стран)...подготовка текстов кол.договор...и др.- работы, как видите, непочатый край... Далее - общество потребителей: почему его голос слаб? Нужно в соответствии с мировым опытом (скажем испанским!!!) наделить реальными полномочиями...= это и есть путь совершенствования и развития дем-тии и утверждения общ.самоуправления, когда общ.орг-ции и люди на общ.началах...образно говоря помогают гос-ву исполнять свои функции...Вобщем Тарас, мат.часть подучите, плиз: ибо общ.науки такие же науки как математика и физика: это означает, что их нужно изучать и уважать и только на основе фундаментальных знаний можно идти вперед! Относительно же соц.психологии - позволю еще раз обратить Ваше внимание на то, что в центре ее изучения - личность, страты, группы людей...которые образуют организации, кот.в свою очередь объединяются в системы...однако:нет человека - нет системы! И все монстры (системы) неодушевленные существовали и существуют потому и для того, что есть заинтересованные в них индивиды и группы ЖИВЫХ индивидов: это означает, что люди, які дійсно РАЗОМ спроможні все змінити! Конечно же при этом роль личности в истории принципиально сохраняет свое архиважное значение и в наши дни. 64 комментария к Вашей статье - свидетельствуют о том, что тема, затронутая Вами, важна и актуальна: людям це болить. Да: жизнь можно сравнить с шахматной партией (64 поля на доске-64 коммента) и от того, какую стратегию и тактику изберут игроки, сумеют избежать грубых "зевков" , тщательно ли расчитают многоходовку..., смогут ли организовать командную игру... вдохновить, окрылить, повести за собой массы - зависит ее результат. А мы, каждый из нас можем и должны делать добро... и ответственно распоряжаться своим голосом при выборе керманычей, а задача нардепов сегодня сформулировать ясно и четко и принять закон о выборах, при котором невозможными технически стали б ганебні каруселі, переписування протоколів, "неможливість" встановлення результатів і т.п.
  Автор 3 сентября, 15:51
  Zloy, у Вашій тезі як у дзеркалі відображено Ваші підходи: "Как этого добиваться?Трудиться надо!". Іншими словами - лопату в руки і копати. Від паркана до обіду. А для чого і куди, без нас розберуться)))) Ті, хто вчив суспільні науки)) На мій погляд, Ваша позиція грунтується на тому, що хтось усім нам щось винен - це так проявляється патерналістична парадигма, якою була просякнута радянська система. От є в Конституції щось записано - подавай нам це на блюдечку: " Например: профсоюзы...где они? Почему не представляют по отраслям ежемесячно(ежегодно) отчеты по основным позициям" і т.д за текстом)) Такий підхід також правомірний, проте окрім претензій до всіх і до всього він не несе нічого конструктивного.
  Автор 3 сентября, 16:19
  Що ж до того, кому належить влада, моя думка викладена тут: "У кого в Україні реальна влада і як повернути її законному власнику?" http://www.pravda.com.ua/columns/2010/07/13/5217934/
  Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • Звір Гуляє 3 сентября, 12:09 Гарна перша половина статті, проте зі "Схемою Постановкою проблеми..." і висновками, на мій упереджений погляд, є прикрості, а саме: пропонована автором схема має лінійний характер (А впливає на Б, Б на В, В на Г...ітд), а лінійна схема потребує рушійної сили (десь на початку) котра б зробила перший крок (що по ланцюжку проштовхне всі ті зміни). Хто в нашому випадку це все робитиме, "Змінна структура динамічна мережа" - що це, звідки вона візьметься, чому досі вона не з'явилась в наших партіях? За логікою книги Остром, ця "змінна структура" якраз має бути тією самою партією (що нижче по схемі), тобто партія має бути динамічною структурою, в такому разі ми б мали замкнену систему з механізмами зворотного зв'язку, яка б мала шанс само-скеруватися аналогічно системам описаним Елінор Остром. За Остром ознаками успішних систем є: 1. Чітко визначені кордони; 2. Відповідність між правилами і місцевими умовами; 3. Механізм колективного вибору; 4. Моніторинг; 5. Градуйовані санкції; 6. Механізми розв’язання конфлікту; 7. Мінімальне визнання права на організацію; 8. Складені інституції (див. 6-й розділ книги), а автор підійшов досить площинно і дуже спрощено до постановки системи СР та до визначення проблеми в ній. Крім того, за автором: "Україна являє собою спільний ресурс українського народу, яким управляють і який присвоюють та розподіляють легітимні органи влади.", Україна це не СР - це ціла множина різних ресурсів, але спільними (СР) вони можуть стати тоді, коли ми зрозуміємо і візьмемо на себе відповідальність за їх використання, наразі ж ці ресурси використовують ті хто має владу (не завжди і не обов’язково легітимну), і нас серед них немає, поки що. Приклади СР у книзі Остром і теоретичні принципи подолання дилеми виведені з успішних систем не можна так просто перекласти на цілу країну, Елінор Остром наголошує саме на тому, що описані системи є не великими і мають порівняно невелику кількість учасників! Проте ця стаття - це гарна спроба. Мені здається, що ця тема потребує глибшого аналізу і розрахована на набагато більший об’єм статті. Прошу автора не сприймати мою критику як занадто дошкульну (ось моя недосконала спроба «вгризтися» в цю ж тему: https://www.facebook.com/notes/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%80-%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%94/%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%BC-%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D1%83-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8E-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA/505815559475531)
  Автор 3 сентября, 15:57
  Радий, що Ви опрацювали книгу Остром. Ось текст про відповідність динамічної мережі умовам успішності таких систем: "Динамічна мережа без керівного ядра у контексті роботи Е. Остром „Керування спільним”" http://politiko.ua/blogpost53409
  Автор 3 сентября, 16:46
  Переглянув Вашу публікацію. Взагалі то, будь-яка система, в тому числі й соціальна, управляється за двома параметрами - за цілями та за структурою. Тому, щоб замінити існуючу систему, слід створити центри кристалізації з іншою первинною структурою, які, у випадку їх успішності внаслідок обумовленої новою структурою сукупності їх емерджентних властивостей, почнуть рости і приведуть до реструктуризації всієї системи за своїм взірцем. Побудова, як Ви рекомендуєте, одних лише зворотних звязків є "покращенням", а не зміною системи - не факт, що вони дадуть очікуваний Вами ефект в рамках існуючої системи, заданої домінуючими структурами.
  Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • чукча-писатель 3 сентября, 02:05 Загальна ідея статті доволі проста - замінити представницьку демократію на на пряму демократію (що частково зроблено в Швейцарії). Але замість обговорення труднощів запровадження та недоліків прямої демократії йде жонглювання наукоподібною термінологією: "...перетворення загальних зборів регіональних осередків та центрального органу організації на дієздатні суб'єкти з абсолютною легітимністю, що здатні ефективно управляти, присвоювати та розподіляти спільний ресурс..." Що таке "загальні збори регіональних осередків"? Збори всіх осередків в одному місці чи кожного окремо? Як такі збори, наприклад, напишуть Конституцію? Як "дієздатні суб'єкти з абсолютною (!) легітимністю" будуть виясняти відносини один з одним?
  Автор 3 сентября, 08:02
  чукча-писатель, трохи не так. Це не жонглювання термінологією - це намагання максимально точно і однозначно визначити терміни на підставі результатів аналізу "труднощів запровадження та недоліків прямої демократії" та розробки способу їх вирішення, які викладені в інших публікаціях (прогугліть).
  чукча-писатель 3 сентября, 12:38
  Типова обтічна відповідь. А замість послати куди-небудь подалі тепер модно пропонувати "прогугліть". Дайте, будь ласка, відповідь на поставлені елементарні питання ("максимально точно і однозначно"): 1. Що таке "загальні збори регіональних осередків"? Збори всіх осередків в одному місці чи кожного окремо? 2. Як такі збори, наприклад, напишуть Конституцію? 3.Як "дієздатні суб'єкти з абсолютною (!) легітимністю" будуть виясняти відносини один з одним?
  Автор 3 сентября, 16:03
  чукча-писатель, на Ваші питання неможливо дати відповідь у коментарях - кожна нова теза викличе у Вас нові запитання - що вона означає. Цілісна концепція суспільно-політичної організації зі змінною структурою описана тут: http://zgroup.com.ua/article.php?articleid=5416 Там є докладні відповіді (зі схемами) на всі поставлені Вами питання.
  Відповісти Цитувати Поскаржитись
Реклама
Останні новини
USD 27.12
EUR 29.45